مدیران معاونت عمران شهری

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبری معاونت عمران شهری

فعال در کمیته های : کمیته راهبری معاونت عمران شهری | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :