مدیران معاونت شهرسازی و معماری

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبری معاونت شهرسازی و معماری

فعال در کمیته های : کمیته راهبری معاونت شهرسازی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :