مدیران معاونت خدمات شهری

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبری معاونت خدمات شهری

فعال در کمیته های : کمیته راهبری معاونت خدمات شهری | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :