مدیران معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبری معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک

فعال در کمیته های : کمیته راهبری معاونت حمل و نقل و ترافیک | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :