مدیران سازمان (معاونت) فرهنگی اجتماعی ورزشی

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبری معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی

فعال در کمیته های : کمیته راهبری معاونت فرهنگی اجتماعی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :