محمد دادخواه تیرانی

کارشناس آمار و تحلیل اطلاعات منطقه 14 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 14

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 14

شرح فعالیت :