محمد تورجی‌زاده

رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه 14 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 14

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 14

شرح فعالیت :