محمدرضا تابشیان

مسئول امور برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: دبیر کمیته راهبردی معاونت مالی و اقتصادی

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری معاونت مالی و اقتصادی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :