سیدفضل اله هاشمی فشارکی

رئیس اداره عمران منطقه 12 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 12

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 12

شرح فعالیت :