سیدعلی هاشمی فشارکی

رئیس اداره خدمات شهری منطقه 01 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 01

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 1

شرح فعالیت :