رئیس اداره شهرسازی منطقه ۱۰

رئیس اداره شهرسازی منطقه 10شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 10

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 10

شرح فعالیت :