رئیس اداره شهرسازی منطقه ۰۶

رئیس اداره شهرسازی منطقه 06 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 06

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 6

شرح فعالیت :