حیدرعلی ربیعی

رئیس اداره خدمات شهری منطقه 15 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 15

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 15

شرح فعالیت :