امیر هاشم‌زاده

رئیس اداره حمل‌و‌نقل و ترافیک منطقه 05 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 05

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 5

شرح فعالیت :