الهه یدالهی خالص

کارشناس اداره آمار و تحلیل اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

فعال در کمیته های : کمیته راهبری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :