حسن نظام زاده

مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه

شرح فعالیت :