وحید داوودی

مسئول امور برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: دبیر کمیته راهبردی معاونت خدمات شهری

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری معاونت خدمات شهری | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :