مهران سعیدی

کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه منطقه 02 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 02

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 2

شرح فعالیت :