مهدی دلگشایی

رئيس اداره برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني منطقه 01 شهرداری اصفهان

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: دبیر کمیته راهبری منطقه 01

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 1

شرح فعالیت :