منصور قاسمی

معاون مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه

شرح فعالیت :