مسعود قاسمی

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 15

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 15

شرح فعالیت :