مرضیه جعفری تهرانی

کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه منطقه 03 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 03

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 3

شرح فعالیت :