محمود صدیقی

مسئول امور برنامه‌ریزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: دبیر کمیته راهبری سازمان(معاونت) فرهنگی اجتماعی ورزشی

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری معاونت فرهنگی اجتماعی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :