محمد کیهانی

مدیر منطقه 08 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 08

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 8

شرح فعالیت :