محمد سعیدفر

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 12 شهرداری اصفهان

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: دبیر کمیته راهبری منطقه 12

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 12

شرح فعالیت :