محمد دردشتیان

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 13 شهرداری اصفهان

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: دبیر کمیته راهبری منطقه 13

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 13

شرح فعالیت :