محمدرضا برکت

مدیر منطقه 06 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 06

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 6

شرح فعالیت :