محمدحسین علیجانیان

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 14 شهرداری اصفهان

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: دبیر کمیته راهبری منطقه 14

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 14

شرح فعالیت :