مجید طرفه تابان

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبردی معاونت عمران شهری

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری معاونت عمران شهری | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :