فروغ مرتضایی نژاد

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبردی معاونت خدمات شهری

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری معاونت خدمات شهری | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :