علی نداف پور

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 02 شهرداری اصفهان

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: دبیر کمیته راهبری منطقه 02

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 2

شرح فعالیت :