بهزاد حقانی

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 14

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 14

شرح فعالیت :