علی باقری

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 12

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 12

شرح فعالیت :