علی‌اصغر شاطوری

مدیر منطقه 07 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 07

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 7

شرح فعالیت :