علیرضا رفیعی

مدیر منطقه 09 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 09

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 9

شرح فعالیت :