شهرام رئیسی

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبردی معاونت مالی و اقتصادی

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری معاونت مالی و اقتصادی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :