سید محمد فاطمی

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 15 شهرداری اصفهان

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: دبیر کمیته راهبری منطقه 15

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 15

شرح فعالیت :