سید عباس روحانی

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبردی معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری معاونت حمل و نقل و ترافیک | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :