سعید تجدد

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 03 شهرداری اصفهان

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: دبیر کمیته راهبری منطقه 03

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 3

شرح فعالیت :