حمید شهبازی

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 10

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 10

شرح فعالیت :