حمید جعفری هرندی

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 10 شهرداری اصفهان

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: دبیر کمیته راهبری منطقه 10

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 10

شرح فعالیت :