حمید اشرفی

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 11

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 11

شرح فعالیت :