حسین صادقی میر لطف اله

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 09 شهرداری اصفهان

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: دبیر کمیته راهبری منطقه 09

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 9

شرح فعالیت :