حداکثر سه نفر از کارشناسان مطلع و صاحب نظر شهری و شهرداری به انتخاب شهردار اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه

شرح فعالیت :