جواد اکبری

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 05 شهرداری اصفهان

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: دبیر کمیته راهبری منطقه 05

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 5

شرح فعالیت :