کاووس حقانی

مدیر منطقه 02 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 02

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 2

شرح فعالیت :