مهین شکرانی

مدیر منطقه 01 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 01

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 1

شرح فعالیت :