رضا اخوان

مدیر منطقه 04 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 04

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 4

شرح فعالیت :