حسین کارگر

مدیر منطقه 03 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 03

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 3

شرح فعالیت :