حداکثر سه نفر از کارشناسان مطلع و صاحب نظر شهری و شهرداری به انتخاب شهردار اصفهان

سمت در شورای عالی برنامه ریزی :عضو شورای عالی برنامه‌ریزی

فعال در کمیته های : شورای عالی برنامه ریزی

شرح فعالیت :